top of page

Nyob Zoo Txais Tos Rau

FAIR HOUSING COUNCIL 

Peb Yog Leejtwg

 

Qhov chaw Metropolitan Milwaukee Fair Housing Council yog ib qho chaw pab tibneeg txhua lub sijhawm thiab tsis yog ua luam kom tau nyiaj. Lub chaw MMFHC pab cov lav Milwaukee, Washington, Waukesha, Ozaukee, Racine, Dane, Outagamie, Brown, Winnebago thiab Calumet Counties, thiab pab cov chaw tsis muaj rau hauv no tibsi thiab.

N

txiv mus rau lub hauv paus hoobkas hauv Milwaukee, muaj ob lub hoobkas me thiab, yog Fair Housing Center of Greater Madison (FHCGM) thiab yog Fair Housing Center of Northeast Wisconsin (FHCNW).

 

MMFHC tau kev pab los ntawv cov neeg txhawbsiab muaj li pua pua leej los koomtes.

 

Qhov wevsij (website) no tsuas qhia txog cov kevpab peb muaj xwb, tsis yog ib qho chaw uas yuav qhia txog txoj cai tebchaws no. Yog xav tau kev pab nrog txoj kevcai meskas, koj yuav tsum tau mus nrog ib tug kws lijchoj tham.

Peb Lub Ntsiab Lus

Lub ntsiab lus ntawm MMFHC yog los pab neeg thaum lawv tus tswv tsev ua tsis ncaj ncees rau cov neeg nyob hauv cov tsev hauv xeev Wisconsin xws li ntxub yus, saib tsis tau yus, tsis nyiam yus thiab txhob txwm mus xaiv lwm haiv neeg los nyob es tseg yus.

Peb Lub Keebkwm

 

                                                       

Tshwmsim thaum muaj cov teebmeem txog ntxub neeg los ntawm lawv nqaijtawv thiab neeg txomnyem, thoob lub chaw rau neeg nyob thiab xauj tsev thiab tsis muaj cov hoobkas txaus los yuav pab tau, muaj li 40 tus tibneeg tsa tau qhov chaw Metropolitan Milwaukee Fair Housing Council (MMFHC) xyoo 1977. Tsis yog lub xeev tsa, tsis yog ua kom tau nyiaj, neeg pejxeem tsa, MMFHC muaj txivneej thiab pojniam uas xav kom muaj kev ncajncees thoob xeev Wisconsin.

Thaum 1983 thiab 1984, lub xeev los tshawbfawb txog cov ntxub neeg yeej muaj thoob lav, ces MMFHC thiaj los pab tau thiab nrhiav tau cov hoobkas thoob Wisconsin uas los pab. Tau ntau xyoo mus, tsis muaj nyiaj tuav lub hoobkas no mus lawm. Tiamsis neeg tseem xav tau kev pab thoob lub xeev no, MMFHC thiaj qhib tau ob lub hoobkas me ntxiv. Lub Fair Housing Center of Greater Madison qhib thaum xyoo 1998 thiab Fair Housing Center of Northeast Wisconsin qhib thaum xyoo 2002.

MMFHC pab tau neeg zoo heev thaum neeg raug kev ntxub thiab teebmeem. Ntawm phav phav tus uas peb pab dua los lawm, muaj li 600 tus neeg coj lawv mus foob nram xam. Ntawm 600 leej ntawv, lawv hais yeej tagnrho cov roojplaub tiamsis tsis yeej 8 rooj xwb.

Tau 40 xyoo, MMFHC kuj los muaj npe zoo los pab neeg thiab los ua kom neeg muaj kev ncajncees thaum nrhiav thiab xauj tsev. MMFHC yuav pab qhia thiab ua kom lwm lub hoobkas txawj thiab, xws li US Department of Housing and Urban Development, lub US Department of Justic, lub Federal Reserve Bank of Chicago, lub National Fair Housing Alliance thiab lwm cov chaw me thoob tebchaws meskas, tsis hais cov chaw loj thiab me tibsi.

 

Peb Lub Ntsiab Lus Thiab Zaim Muag
 

MMFHC nyuam qhuav tau txais ob daim ntawv paj kaj uas neeg nco lawv xiaj ntsig xws li Best Practices Awards ntawm lub US Department of Housing thiab Urban Development. Ntxiv mus, MMFHC tau txais ib daig ntawv paj kaj txiajntsig Trail Blazer ntawm Milwaukee Awards in Neighborhoob Development Innovation hoobkas rau cov kev pab uas lawv tau tshwmsim los pab cov neeg nyob tsev kom muaj kev ncajncees.

Program Thaib Kev Pab

 

MMFHC Muaj Cov Kev Pab Raws Li:

 

Enforcement Program

 • Neeg los nrog tham thaib qhia rau lawv thaum tsis muaj kev ncaj ncees xaub tsev

 • Los tshawvfawb cov hoobkas lossis tibneeg uas ntxub yus txhobtxwm tsis kam yus xaub tsev

 • Qhia yus cov chaw hoobkas uas muaj kws lijchoj thiab tsoom fwv cov hoobkas uas yuav pab tau.

 • Ua tib zoo tshawbfawb kom txhob muaj kev ntxub thiab saib tsis taus yus los ntawv lwm lub
  hoobkas

 

Outreach Thiab Education Program

 • Qhia rau neeg tswv tsev, pab cov neeg pejxeem

 • Muaj kev kawm rau cov tswv tsev, muag tsev thiab xauj tsev thiab lwm cov neeg

 • Kev Pab tshwjxeeb rau tsoom fwv thiab lwm cov hookas, thiab cov hoobkas xauj

 • Pab kom muaj kev qhia thiab kawm rau neeg kom muaj kev ncajncees

 

Fair Lending Program

 • Mus tshawbfawb cov uas chaw txais nyiaj tsis ncajncees, thiab lwm cov ua kev tsis

 • Los kuaj txog lwm lub chaw hoobkas thiab kom muaj kev ncajncees raws li txoj cais
  ntawm Community Reinvestment Act

 • Kev qhuab qhia rau cov chaw txais nyiaj kom pab tau cov neeg txom nyem thiab
  cov neeg txawv txawv tawvnqaij thiab txawv tebchaws

 • Pab kom cov neeg pejxeem paub txog txoj kev ncajncees ntawv kev txais nyiaj
  thiab kom tsev tsis txhob poob rau npeej

 

Inclusive Communities Program

 • Pab txog kom muaj kev sib txhawb los ntawm cov hoobkas, thiab kom cov kevcai xaub tsev yuav tsev tsis muaj teebmeem rau cov neeg txawv tebchaws thiab txawv nqaij tawv

 • Pab txog kev nrhiav tsev kom zoo rau yus

Tsab Cai Ntawm Tseemhwv uas Tswj Kev Yuav Tsev Xauj Tsev
(Federal Fair Housing Act)
 
Cov Neeg Uas Muaj Txoj Cai Tswj Rawsli Txoj Kev Txoj Cai Uas Tsim Los Tswj
(Protected Classes)

 

Tseemhwv txoj cai txwv tsis pub ua saib tsis taus cov neeg yuav tsev xauj tsev vim yog tej uas zoo li no:

 

Haiv Neeg Twg – Ib tug tibneeg txawm nws yog ib haiv neeg twg lossis haiv neeg uas tus neeg ntawd koom ua cajceg nrog.

 

Nqaij Tawv – Ib tug tibneeg nws li daim nqaij tawv.

 

Pojniam los yog Txivneej – Ib tug tibneeg txawm nws yog ib tug pojniam lossis ib tug txivneej, suav tej kev uas ua thab saib tsis taus tej pojniam los yog txivneej.

Tebchaws – Lub tebchaws uas tus neeg ntawd yug thiab/lossis tus neeg ntawd li cajceg.

Kev Ntseeg – Ib tug tibneeg nws txoj kev ntseeg lossis ntseeg nyob rau tej pab tej pawg ntseeg.

Kev Xiam-oob-khab – Kev xiam-oob-khab ntawm lub cev lossis ntawm lub hlwb uas txo thiab txwv ib tug tibneeg nws txoj kev ua noj ua haus.

Tsevneeg – Muaj leejtwg nyob hauv tsevneeg ntawd, xam tej menyuam thiab.

Wisconsin Txoj Cai Hais Txog Kev Yuav Tsev Xauj Tsev
(Wisconsin Open Housing Law)
 
Cov Neeg Uas Muaj Txoj Cai Tswj Rawsli Txoj Kev Txoj Cai Uas Tsim Los Tswj
(Protected Classes)
 

Lub xeev txoj cai suav tagnrho tej kev pab tswj xyuas ntawm tseemhwv, thiab ntxiv nrog cov neeg nram no:

 

Hnub Nyoog – Cov tibneeg uas muaj 18 xyoo rov sauv.

Cajceg – Lub tebchaws uas tus neeg ntawd yug thiab/lossis tus neeg ntawd li cajceg.

 

Kev Muaj Pojniam/Muaj Txiv – Sib yuav, tseem ua hluas tsis muaj pojniam tsis muaj txiv, sib nrauj, poj ntsuam lossis sib cais.

Nyiaj Hli Raws Kev Raws Cai – Ib tug tibneeg nws txoj kev khwv nyiaj khwv txiaj rawsli kevcai, xwsli nyiaj laus (Social Security), Nyiaj Muas Noj, Nyiaj Poob Haujlwm, tej uas zoo li no. 

Kev Nyiam Pojniam/Nyiam Txiv Neej – Kev uas nrog yus tus pojniam lossis yus tus txiv pw ua niamtxiv xwb, kev uas pojniam nyiam pojniam lossis txivneej nyiam txivneej xwb, kev uas nyiam pojniam nyiam txivneej tibsi thiab seb tus neeg ntawd xav yog pojniam lossis xav yog txivneej.

 

Tsev neeg sib ntaus, Raug yuam deev, thiab Raug neeg soj/raws qab – Cov neeg uas tau raug los yog tus neeg raug kev phem los ntawm tsev neeg sib ntaus, raug yuam deev, lossis raug soj/raws qab. 

Kevcai Hauv Zos

 

Hauv zos thiab lav txoj kevcai xaub tsev yuav tsev pab tau ntau yam neeg. Xws li, cov zos Madison, Milwaukee thiab Appleton, thiab mus rau lav Milwaukee thiab Dane Counties, kom muaj kev pab rau neeg uas tsis tau kev pab los ntawm tsoom fwv lub hooskas Fair Housing cov kevcai. (Saib mus hauv qab kom paub ntxiv txog qhov pab cov neeg no.)

 

Koj puas tau xav hais tias lawv txhob txwm tsis kam koj xauj tsev, yuav tsev, qiv nyiaj rau koj, lossis yuav insurance rau tsev vim koj yog ib tug xws li peb tau piav rau hauv no? Qhia rau peb – peb pab tau.

 

Muaj ntau hom kev ntxub ntxaug thiab siab tsis taus uas peb Fair Housing muaj cai txwv. Xav paub ntxiv, HU PEB.

 

HAUV LUB ZOS MADISON THIAB DANE COUNTY

 

Military Discharge Status – Tsis yog neeg thabham lawm

 

Physical Appearance – Yus cev nqaij daim ntawv txawv, thaib tus yam ntxwv hnav khaub ncaws.

 

Political Beliefs – Tus tibneeg txoj kev xav txog ntawv lub tebchaws thiab lasthabnpas zoo li cas

 

Student Status – Tseem yog tub kawm ntawv lossis tsis kawm ntawv

 

Domestic Partnership – Ob tug neeg laus los sib txhawb, nyob ib lub tsev, thiab nyob li niamtxiv uake

 

Tenant Union Association – Cov neeg ua los ua ib pab pawg tseeg ntawm cov tsev xauj

 

Gender Identity – Vus xav rau yus tus kheej haistias yus yog pojniam, txivneej los yog li cas

 

Genetic Identity – Cov khoom ntawv yus tus kheej txawv lwm tus ntawv cov noob cajces(hauv

zos Madison xwb)

 

Citizenship Status – Seb puas yog neeg xamxaj meskas lossis neeg muaj ntawm muaj ntawv(

hauv zos Madison xwb)

 

Section 8 Housing Vouchers – Ntawv cov neeg nyob tsev luam xeev yij (section 8)

 

Nonreligion – Neeg tsis ntseeg vajtswv thiab tsis ntseeg dab, lossis tsis ntseeg dabtsis li

Homelessness – tus neeg tsis muaj tsev nyob, tsis muaj chaw nyob

 

HAUV LUB ZOS MILWAUKEE THIAB MILWAUKEE COUNTY

 

Gender Identity or Expression yog cov neeg uas txoj cai tiv thaiv thiab, pab txhua yam neeg xws li cov neeg txawv thiaj coj li cas los muaj, pojniam txivneeg thiab txhua tus neeg

 

Military Service – Yog neeg twb mus ua thab ham dua los lawm lossis yog ib tug tubrog tam sim no (Lub Zos Milwaukee xwb)

 

Domestic Partnership – Muaj ib tug khub nyob uake. (Lub Zos Milwaukee xwb)

 

Genetic Identity – Cov khoom ntawv yus tus kheej txawv lwm tus ntawv cov noob cajces. (Lub Zos Milwaukee xwb)

 

Homelessness - Tus neeg tsis muaj tsev nyob, tsis muaj chaw nyob. (Lub Zos Milwaukee xwb)

 

Receipt of rental or housing assistance – Tau kev pab los ntawv lwm lub hoobkas los pab yus them nqi tsev los yog nyob tsev luam xws li Section 8. (Lub Zos Milwaukee xwb)

 

 

LUB ZOS APPLETON, DE PERE THIAB OSHKOSH

Gender Identity or Expression yog cov neeg uas txoj cai tiv thaiv thiab, pab txhua yam neeg xws

li cov neeg txawv thiaj coj li cas los muaj, pojniam txivneeg thiab txhua tus neeg

 

LUB NROOG GREEN BAY MUAJ COV NQE LUS TIV THAIV TIB NEEG NTXIV XWS LI:

 

Gender Identity - Txoj kev qhia tias koj yog ib tug ntxhais/poj niam los sis ib tug tub/txiv neej – Ib tug tib neeg txoj kev xav ntawm seb nws yog ib tug ntxhais/poj niam los sis ib tug tub/txiv neej, tej zaum yuav raws los sis txawv ntawm thaum tus tib neeg yug.

Gender Expression - Txoj kev qhia luag tej paub tias koj yog ib tug ntxhais/poj niam los sis ib tug tub/txiv neej – Tus tib neeg sab nrauv tshwm sim zoo li ib tug ntxhais/poj niam los sis ib tug tub/txiv neej, tej zaum yuav qhia tau los ntawm ib tug tib neeg lub npe, nws cov pronouns, s cov nwkhaub ncaws hnav, nws cov plaub hau, nws tus cwj pwm, nws lub suab hais lus, nws lus cev yam ntxwv, los sis los ntawm lwm yam.

 

Gender Nonconformity - Txoj kev tsis ua raws li feem coob yuav pom tias ib tug tib neeg yuav tsum coj yog tias nws yog ib tug ntxhais/poj niam los sis ib tug tub/txiv neej – Cov tib neeg uas tsis ua raws li feem coob yuav pom tias ib tug ntxhais/poj niam los sis ib tug tub/txiv neej yuav tsum coj yuav raug tso rau lwm pawg (conventional gender category).

 

Transgender Status -  Ib tug tib neeg qhov gender identity (saum toj) thiab/los sis gender expression (saum toj) txoj kev xav txawv ntawm qhov ua tib neeg feem coob txoj kev xav thiab coj rau ib tug ntxhais/poj niam los sis ib tug tub/txiv neej raws li thaum yug los.

Ua ib tug tub rog yav dhau los los sis tam sim no – Ua ib tug tub rog tam sim no los sis yav dhau los ntawm ib ceg ntawm cov tub rog.

 

Kev Tiv Tauj Peb

             Metropolitan Milwaukee Fair Housing Council

             759 N. Milwaukee Street, Suite 500, Milwaukee, WI 53202

             Xovtooj: 414-278-1240           

             Fair Housing Center of Greater Madison

             1574 W. Broadway, Suite 200, Madison, WI 53713

             Xovtooj: 608-257-0853           

             Hu dawb thiab qhia koj qhov teebmeem rau tus xovtooj: 1-877-647-FAIR (3247)

             Fair Housing Center of Northeast Wisconsin      

             Hu dawb thiab qhia koj qhov teebmeem rau tus xovtooj: 1-877-647-FAIR (3247)

bottom of page